dilluns, 5 d’agost de 2019

Avantatges ambientals de la reutilització

Neumàtics reutilitzats (tret d'aquí)
Tots hem de tenir clara la importància de la valorització dels residus que produïm, és a dir de la recuperació dels materials i els consums energètics que amaguen, per reduir el nostre impacte sobre el planeta. Hi ha moltes possibilitats de valorització al nostre abast, però bàsicament s'agrupen en dos: el reciclatge i la reutilització.
La més senzilla és la reutilització i l’aposta per la segona mà. Cada article al qual s’allargui la vida a través de la cessió, l'intercanvi o l'entrada en el circuit de la segona mà suposa un enorme estalvi en el consum de matèries primeres i problemes ambientals derivats. 


Un exemple senzill seria el d’un moble al qual li donam una segona oportunitat, una taula per exemple. Adquirint una taula de segona mà amb uns 50 kg de fusta estam evitant la fabricació d’una nova. Evidentment per a aquesta nova taula es precisen més que aquests 50 kg. S'han d'obtenir diferents peces a partir d’un o més arbres, als quals s'ha d'eliminar l’escorxa i tallar i polir per obtenir taulons. Aquestos a més a més, hauran de ser tallats per obtenir les peces de la nostra taula deixant al darrere una cadena de restes i retalls de fusta no aprofitables. Si a mes a mes, prové d’una explotació forestal no sostenible, també tendrà una clara petjada en la biodiversidad local del punt d’extracció.

D'altra banda, la reutilització implica actuar reduint els impactes en tota la cadena productiva. Des de l’energia consumida per extreure la fusta del medi i en la fabricació, posteriors impactes derivats de la logística (canvi  climàtic per exemple) o la reducció dels residus d'embalatges, inclosos els palets per al seu transport i distribució. La nostra taula de fusta per a 6 persones reutilitzada permet per exemple evitar l'emissió de 24,7 kg de CO2 a la atmosfera (els que s’emeten per a la fabricació de cada taula nova) que equival al CO2 absorbit per 1.258 arbres en un dia segons la calculadora de CO2 d'AERESS (http://reutilizayevitaco2.aeress.org/ ).
Un altre exemple clàssic és el del tèxtil. Reutilitzant uns calçons texans s’estalvia el consum de 8.000 litres d’aigua, l’ús de 32 kg de matèries primeres i la producció de més de 30 kg de residus (sense incloure els embalatges). A mes a més, en reutilitzar uns texans s'aconsegueix estalviar els 5,41 kg de CO2 produïts en la seua fabricació (l’equivalent al que absorbeixen 275 arbres en un dia).

Per últim, s'ha de mencionar que si el destí dels residus  voluminosos (mobles, electrodomèstics…)  o residu tèxtil en bones condicions és el sistema de recollida d’una entitat social com Deixalles, ajudarà a sustentar els seus programes socials.  Només aportarem una dada: a pesar del treball de Deixalles, Caritas i del mercat de segona mà local, arribaren  en 2018 al nostre femer més de 1438 tones de residus voluminosos, de manera que es va perdre per sempre el valor que poguessin contenir.
Dades públiques obtingudes a la web del Consell

Cap comentari:

Publica un comentari